chiến thuật thương lượng giá cả khi mua nhà

Nhựng bí quyết có thể giúp người mua nhà “mặc cả” thành công

Áp dụng tâm lý học vào thương lượng mua nhà, đánh đòn “tâm lý” là một khái niệm mà người mua chỉ ra nhiều sai sót, kẽ hở của sản phẩm (ngôi nhà) để tăng ưu thế người mua, dồn ép ưu thế người bán trong thương lượng giá cả căn nhà. Thương lượng giá