bài học về mua bán bất động sản

Những kỹ năng đàm phán hiệu quả cho môi giới bất động sản là gì?

Mọi người tham gia đàm phán đều có nhu cầu được thỏa mãn. Họ muốn tin rằng họ đã tiến hành một cuộc đàm phám thành công và đa thắng lợi qua rất nhiều nhượng bộ cam go. Để thỏa mãn nhu cầu này, bạn cần thể hiện thái độ giằng co một chút. Hãy